Szanowni Klienci, wysyłki wznawiamy 12.06. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Menu

Brak produktów w koszyku.

Regulamin


(obowiązuje od 1.01.2021 r.)
(Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 r. dostępny jest pod adresem https://rustykalneuchwyty.pl/regulamin-korzystania-ze-sklepu-do-31-12-2020)

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem rustykalneuchwyty.pl prowadzi Anna Sekuła działająca pod firmą Anna Sekuła Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART" z siedzibą w Kotlicach 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572432962, REGON: 292453318, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sklep ten zwany będzie dalej: „RustyklaneUchwyty”.
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulaminu usług elektronicznych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych:
  1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze sklepu internetowego RustykalneUchwyty,
  2. Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Zapisy dotyczące konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08), stosuje się do również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  3. Sklep oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem rustykalneuchwyty.pl prowadzony przez Annę Sekuła,
  4. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, ukierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dzieło za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą telefoniczną,
  5. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy RustykalneUchwyty a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  6. Umowa o dzieło oznacza umowę o dzieło zawartą na odległość pomiędzy RustykalneUchwyty a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w której RustyklaneUchwyty zobowiązuje się do wykonania zamówionego przez Użytkownika towaru,
  7. Dzień roboczy oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28),
  8. Dane kontaktowe oznaczają:
   1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej, dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej,
   2. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę, adres siedziby, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail.
 3. Użytkownik, aby złożyć zamówienie, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z jego usług, które są konieczne z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych. Ograniczenia w korzystaniu z usług będą się odbywać za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej Sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 6. Wszystkie towary kupione w RustyklaneUchwyty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, która trwa przez okres dwóch lat od daty ich sprzedaży.
 7. Sklep Rustykalne Uchwyty zobowiązany jest dostarczyć wszystkie towary bez wad prawnych i fizycznych.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę RustykalneuUchwyty.pl poprzez aplikację "koszyk". W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem: 661 155 639 .
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez RustykalneUchwyty. Informacja ta nie stanowi przyjęcia zamówienia Użytkownika do realizacji ani zawarcia umowy sprzedaży lub o dzieło.
 3. W terminie do 7 dni od przesłania informacji o otrzymaniu zamówienia, RustykalneUchwyty przedstawia Użytkownikowi ofertę. W zależności od tego, czy zamówienie Użytkownika obejmuje towar wyprodukowany czy towar, który dopiero zostanie wyprodukowany, oferta będzie dotyczyła zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, w której oprócz ceny towaru zostanie podany w szczególności termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Nieprzedstawienie oferty w powyższym terminie oznacza odmowę realizacji zamówienia. RustykalneUchwyty jest związany ofertąw terminie 7 dni od daty jej wysłania lub przekazania telefonicznie Użytkownikowi. RustyklaneUchwyty ma prawo odmówić przedstawienia Użytkownikowi oferty w szczególności, gdy zamówienie budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy przemawiają za tym ważne powody ekonomiczne.
 4. Przyjęcie oferty RustyklaneUchwyty następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. W tym momencie zostaje także zawarta, stosownie do okoliczności, umowa sprzedaży lub o dzieło.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu,
  2. w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty,
  3. w przypadku zamówień dokonywanych w systemie ratalnym - w chwili przydzielenia kredytu.
  4. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika będącego konsumentem (czyli przyjęcia oferty RustyklaneUchwyty ) lub w terminie do 14 dni od wpłacenia zaliczki przez Użytkownika nie będącego konsumentem.
 6. Umowa sprzedaży jest zawierana przez RustykalneUchwyty z Użytkownikiem, w przypadku, gdy zamówiony towar jest już wyprodukowany.
 7. Na stronach stronie Sklepu podawany jest średni termin realizacji zawartych umów o dzieło i sprzedaży. Jest to termin, w którym RustyklaneUchwyty jest w stanie wyprodukować i przygotować towar do wysyłki. Właściwy termin realizacji zamówienia RustyklaneUchwyty przedstawia Użytkownikowi w swojej ofercie. Termin realizacji obejmuje dni robocze. W przypadku, kiedy termin ten może się wydłużyć, RustyklaneUchwyty zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu realizacji zamówienia, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania na mocy porozumienia Stron umowy sprzedaży lub o dzieło, zgodnie z którym Strony zobowiązują się zwrócić wszystko to, co wzajemnie sobie świadczyły w związku z zawarciem umowy).
 8. Termin realizacji umów sprzedaży i o dzieło zawartych z konsumentami nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inny termin.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

III. PRZESYŁKA

 1. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich lub walutach obcych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie.
 2. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy lub regionu wysyłki i są one podawane przez pracownika RustyklaneUchwyty w ofercie. Użytkownik, który zgadza się z ceną ustaloną za przesyłkę, powinien potwierdzić swoje zamówienie, (czyli przyjąć ofertę RustykalneUchwyty), w terminie 7 dni od wysłania do niego oferty lub przedstawienia jej w drodze telefonicznej. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, umowa sprzedaży lub o dzieło nie zostaje zawarta.
 3. Klient nie ponosi kosztów przesyłki w przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł z adresem dostawy zlokalizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. RustyklaneUchwyty zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów.
 5. RustykalneUchwyty zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Zmiana zakresu towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz zamówień złożonych przez konsumentów.
 6. RustyklaneUchwyty nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników, nie będących konsumentami, za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.
 7. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać "pod drzwi". W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.
 8. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach ustalanych przez firmy kurierskie. Sklep RustykalneUchwyty nie ma możliwości ustalenia przedziału godzinowego, w którym zostanie zrealizowana dostawa.
 9. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów różnych producentów, RustyklaneUchwyty będzie dostarczał każdy towar osobno, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez RustykalneUchwyty ostatniego elementu danego zamówienia. Postanowienie to nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązywania punktu 15.
 10. W chwili odbioru towaru, Użytkownik (Klient), jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje Użytkownika, niebędącego konsumentem, dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu oraz braków w zamówieniu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Reklamacje wynikające z uszkodzeń transportowych bez spisanego protokołu nie będą rozpatrywane.
 11. Zapisy pkt. III Regulaminu dotyczące sprzedaży konsumenckiej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  1. za pobraniem przy odbiorze towaru,
  2. przelewem na konto RustyklaneUchwyty w drodze przedpłaty,
  3. za pomocą płatności elektronicznej w systemie Pay-u,
  4. w systemie sprzedaży ratalnej za pośrednictwem systemu Pay-u,
  5. za pomocą płatności elektronicznej w systemie PayPal,
  6. za pomocą karty płatniczej w drodze przedpłaty. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
  7. za pomocą płatności elektronicznej w systemie PayNow - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.,

   Dostępne formy płatności:
   Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

  8. w systemie sprzedaży ratalnej firmy Santander,
  9. za pomocą płatności elektronicznej w systemie Przelewy24,
  10. w siedzibie firmy.
 1. Bieżące Aktualnie dostępne formy płatności określone są na stronach informacyjnych poszczególnych produktów. Konsumenci nie są zobowiązani do dokonywania przedpłat oraz wpłaty zaliczki przy wyborze płatności za pobraniem.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.a jest faktura VAT w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu Sklepu oznacza jednocześnie udzielenie zgody na wysyłanie faktur VAT- generowanych automatycznie przez system księgowy Sklepu- w formie elektronicznej na skrzynkę e- mail Użytkownika.
 3. Elektroniczna faktura VAT zostanie wygenerowana i wysłana przez system w momencie wydania przesyłki kurierowi.
 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, Użytkownik powinien zgłosić wolę otrzymania dokumentu księgowego (faktury VAT lub paragonu fiskalnego) w wersji papierowej. W takiej sytuacji Sklep, w terminie 14 dni wyśle żądany dokument księgowy na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika.

V. REKLAMACJE

 1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z RustyklaneUchwyty za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę/firmę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną lub zgłoszenia telefonicznego.
 2. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru przez Użytkownika nie będącego konsumentem. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory okuć, w szczególności metalu, drewna czy tkanin mają charakter orientacyjny i nieznacznie może on się różnić od rzeczywistego..
 3. Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantujemy Użytkownikom nie będącymi konsumentami, że publikowane dane techniczne, opis produktu oraz ceny, nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do kierowania roszczeń przez tych Użytkowników wobec Sklepu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.
 4. Zapisy pkt. V Regulaminu dotyczące sprzedaży konsumenckiej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Może je wykonać w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki poprzez wypełnienie i wysłanie „Dokumentu zwrotu towaru” lub złożenie pisemnego oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Do dokumentu albo oświadczenia Konsument powinien dołączyć dowód zakupu towaru. Oświadczenie albo dokument Konsument powinien wysłać na adres: RustyklaneUchwyty.pl Kotlice 103, 26-020 Chmielnik lub na adres skrzynki pocztowej Sklepu: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl . Wzór odstąpienia od umowy załączony został na stronie www.rustykalneuchwyty.pl.
 2. W sytuacji, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, RustyklaneUchwyty.pl niezwłocznie przesyła konsumentowi mu potwierdzenie odebrania tego oświadczenia na wskazany przez konsumenta niego adres e-mail.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, dlatego zalecamy zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od RustyklaneUchwyty. W szczególności zalecamy dołączenie wszelkich otrzymanych wraz z towarem części, akcesoriów, instrukcji, warunków użytkowania, itp. dokumentów (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalnego opakowania. również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak opakowania, ani niezałączenie załączenia tych dokumentów, jak również zmiany w towarze nie wpływają na realizację prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres RustyklaneUchwyty.pl , Kotlice 103, 26-020 Chmielnik z dopiskiem "zwrot". Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt., RustykalneUchwyty nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.
  1. RustykalneUchwyty dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
  2. RustyklaneUchwyty zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia RustyklaneUchwyty dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik.
 5. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 6. Zapisy pkt. VI Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Ochron y Danych Osobowych sklepu RustykalneUchwyty.pl.
 2. Zakładanie, prowadzenie i usuwanie konta Użytkownika regulowane jest przez Regulamin Usług Elektronicznych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby RustykalneUchwyty. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/.
 4. Zapisy ust. 3 powyżej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej RustyklaneUchwyty. Wobec Użytkowników, którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony Regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich Regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 398, 650), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( z 2018 r. poz. 650), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 650).
 7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
1