Menu

Brak produktów w koszyku.

Regulamin usług elektronicznych


REGULAMIN USŁUG ELEKTRONICZNYCH

(obowiązuje od 01.08.23 r.)
(Regulaminy obowiązujące do tej daty są dostępne tutaj)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep internetowy pod adresem rustykalneuchwyty.pl prowadzi SEART GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Kotlicach, Kotlice 103, 26- 020 Chmielnik wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 1035186, o kapitale zakładowym równym 200.000 zł, NIP: 6572978750, REGON: 525261895 zwana dalej „RustykalneUchwyty.pl”.
 3. Usługami świadczonymi przez RustykalneUchwyty.pl w drodze elektronicznej są: usługa konta, schowka, biuletynu, książki adresowej, historii zakupów. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.
 4. Skorzystanie z usług objętych niniejszym regulaminem nie jest niezbędne do zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub o dzieło. Użytkownik korzystający z powyższych usług nie otrzymuje dostępu do towarów, które nie byłyby dostępne dla osób trzecich.
 5. Aby skorzystać z usługi schowka, biuletynu, książki adresowej i historii zakupów należy założyć konto. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z tych usług jest możliwe w każdym momencie.
 6. Do korzystania z usług świadczonych przez RustykalneUchwyty.pl drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie Internetu oraz odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie.
 8. Dla poprawnego korzystania ze strony RustykalneUchwyty.pl zalecamy akceptację plików cookie. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics.W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje. Państwa przeglądarki internetowej.

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie - podstawowe informacje o zarządzaniu plikami cookies w przeglądarkach internetowej znajdą Państwo tutaj .

II. ZAKŁADANIE KONTA

 1. Aby skorzystać z usługi konto należy wybrać polecenie „Przejdź do rejestracji” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz wypełnić formularz rejestracyjny. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zestawienie danych konta. Usługa konta jest świadczona od czasu otrzymania powyższego e-maila. Usługa konta umożliwia opiniowanie towarów oraz korzystanie z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez RustykalneUchwyty.pl
 2. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu, którego przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Użytkownik w każdej chwili może zmienić hasło dostępu.
 3. Użytkownik sam decyduje, jakie treści rozpowszechnia przy wykorzystaniu usługi konto i ponosi za nie odpowiedzialność. RustykalneUchwyty.pl w tym celu dostarcza Użytkownikowi wyłącznie swoje zasoby teleinformatyczne.

III. TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa polskiego.

  Użytkownik nie może, korzystając z powyższych usług, dostarczanych przez RustykalneUchwyty.pl:

  1. rozpowszechniać danych osobowych osób trzecich, ich wizerunku bez niezbędnego, wymaganego prawem zezwolenia,
  2. umieszczać informacji handlowych, marketingowych, treści zarówno słownych jak również w postaci dźwiękowej i obrazów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
  3. naruszać dóbr osobistych osób trzecich,
  4. naruszać praw autorskich osobistych i majątkowych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa należących do RustykalneUchwyty.pl oraz osób trzecich,
  5. umieszczać treści zarówno słownych jak również w postaci dźwiękowej i obrazów o charakterze obraźliwym lub stanowiących groźbę bezprawną,
  6. naruszać dobrych obyczajów,
  7. dostarczać treści bezprawnych.
 2. Osoba trzecia, która uzyskała wiadomość o naruszeniu przez Użytkownika zakazów wskazanych w punkcie 10 powinna zawiadomić o tym RustykalneUchwyty.pl w drodze wiadomości e-mail wysłanej pod adres: sklep@rustykalneuchwyty.pl lub pisemnie pod adres: Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.
 3. RustykalneUchwyty.pl zastrzega sobie prawo do zmian oraz usuwania informacji i treści zamieszczanych przez Użytkownika, które naruszają regulamin lub przepisy prawa polskiego, na podstawie zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub informacji otrzymanych od organów państwowych. RustykalneUchwyty.pl nie stosuje kontroli uprzedniej informacji oraz treści zamieszczanych przez Użytkowników.

IV. USUWANIE KONTA

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta oraz pozostałych usług wskazanych w niniejszym regulaminie, bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu likwidacji konta wystarczy wysłać e-mail do RustykalneUchwyty.pl z wnioskiem o usunięcie konta. Konto zostanie usunięte natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Po usunięciu konta nie można korzystać z usług schowka, biuletynu, książki adresowej, historii zakupów. Po usunięciu konta wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, w tym również adres e-mail z bazy danych.
 2. Odtworzenie usuniętego konta nie jest możliwe.
 3. RustykalneUchwyty.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w ustawieniach konta. Po upływie 14 dni od wysłania wiadomości e-mail, RustykalneUchwyty.pl usuwa konto Użytkownika, chyba że z mocy decyzji, postanowienia, wyroku lub innego orzeczenia właściwego organu państwowego zobowiązany jest usunąć konto Użytkownika w terminie wcześniejszym.
 4. Użytkownik będący:
  1. konsumentem,
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy o świadczenie usługi konta oraz pozostałych usług wskazanych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy (założenia konta lub skorzystania z usługi) poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skorzystanie z powyższych usług przed upływem 10 dni nie wyłącza prawa odstąpienia.

V. USŁUGA BIULETYNU

 1. Aby skorzystać z usługi biuletynu Użytkownik powinien wybrać stosowną opcję w panelu konta. Poprzez wybranie tej usługi, Użytkownik zostaje zapisany do listy mailingowej. Za jej pośrednictwem Użytkownik będzie cyklicznie otrzymywać do swoich skrzynek mailowych newsletter, czyli informacje handlowe dotyczące ofert, promocji, wyprzedaży, konkursów oraz artykułów publikowanych na stronie Sklepu.
 2. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z usługi Biuletynu oraz przynależności do listy mailingowej. W tym celu należy napisać e-mail do RustykalneUchwyty.pl pod adres: sklep@rustykalneuchwyty.pl, biuro@seart.pl lub wybrać opcję rezygnacji z newslettera, dostępną przy każdym wysyłanym newsletterze. Po rezygnacji z Biuletynu adres e-mailowy zostanie na trwałe usunięty z bazy odbiorców Biuletynów rozsyłanych do Użytkowników.

VI. REKLAMACJE

Celem złożenia reklamacji na usługi elektroniczne należy skontaktować się z RustykalneUchwyty.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@rustykalneuchwyty.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH I ZABEZPIECZENIACH

 1. RustykalneUchwyty.pl informuje, iż posiadanie konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z Internetu może się wiązać z możliwością:
  1. otrzymywania tzw. spamu czyli niezamówionej informacji reklamowej pochodzącej od innych niż RustykalneUchwyty.pl i niezależnych od niego podmiotów,
  2. otrzymania od innych podmiotów wiadomości zainfekowanych wirusami komputerowymi (malware), robakami internetowymi (worm) zdolnymi do samopowielania,
  3. otrzymania od innych podmiotów wiadomości z programami szpiegującymi (spyware),
  4. otrzymania od innych podmiotów fałszywych wiadomości e-mail z oprogramowaniem służącym do kradzieży haseł i poufnych danych osobistych,
  5. narażenia na programy komputerowe służące do niedozwolonego prawem zdobywania informacji (sniffing)
  6. wprowadzenia przez inne podmioty nielegalnych urządzeń pozwalających na uzyskanie nieuprawnionego dostępu,
  7. poddania czynnościom kryptoanalizy przez inne podmioty,
  8. narażenia na działanie innych programów szkodzących systemowi operacyjnemu Użytkownikowi, pobierających dane osobiste lub w inny sposób szkodzących Użytkownikowi.
 2. RustykalneUchwyty.pl na komputerach służących do wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do przyjmowania zamówień Użytkowników, celem zapobieżenia zagrożeniom wskazanym w punkcie 20 używa oprogramowania antywirusowego.
 3. RustykalneUchwyty.pl posługuje się w kontaktach z Użytkownikiem tylko adresami poczty elektronicznej wskazanymi na jego stronie internetowej. Odradza się zatem otwierania wiadomości e-mail rzekomo pochodzących od RustykalneUchwyty.pl, a posiadających inny adres poczty elektronicznej.
 4. RustykalneUchwyty.pl nie przesyła Użytkownikowi żadnych linków na strony internetowe inne niż własna lub te, które służą realizacji zamówień Użytkownika lub świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. ZMIANY REGULAMINU I WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ RUSTYKALNEUCHWYTY.PL

 1. RustykalneUchwyty.pl ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
  1. wystąpienie zmiany przepisów prawa, rekomendacji, wytycznych bądź zaleceń organów administracji publicznej lub ich interpretacji (w tym wynikającej z wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub decyzji), skutkującej koniecznością zmiany regulaminu w celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami, rekomendacjami, wytycznymi, zaleceniami i ich interpretacjami;
  2. potrzeba przeciwdziałania nadużyciom;
  3. potrzeba usprawnienia działania strony Sklepu i obsługi Użytkowników;
  4. potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa lub ochrony prywatności Użytkowników;
  5. dokonanie zmiany w Polityce Prywatności;
  6. wprowadzanie zmian technologicznych na stronie Sklepu;
  7. wprowadzenie zmiany zakresu lub rodzaju funkcjonalności, narzędzi lub usług oferowanych przez RustykalneUchwyty.pl na stronie Sklepu.
 2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RustykalneUchwyty.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, RustykalneUchwyty.pl ma prawo do wypowiedzenia zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi konta oraz pozostałych usług wskazanych w niniejszym regulaminie, z co najmniej 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
  1. wystąpienie zmiany przepisów prawa, rekomendacji, wytycznych bądź zaleceń organów administracji publicznej lub ich interpretacji (w tym wynikającej z wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub decyzji), skutkującej koniecznością zmiany warunków świadczenia usług;
  2. zawieszenie, zakończenie lub ograniczenie przez RustykalneUchwyty.pl świadczenia usług objętych umową z Użytkownikiem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu RustykalneUchwyty.pl
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika nie będącego konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby RustykalneUchwyty.pl.
 3. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik, któremu to uprawnienie przysługuje, może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Politykę Prywatności sklepu RustykalneUchwyty.pl, Regulamin sklepu RustykalneUchwyty.pl oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
1