Menu

Brak produktów w koszyku.

Regulamin opinii


REGULAMIN DODAWANIA OPINII SKLEPU RUSTYKALNEUCHWYTY.PL

(obowiązuje od 01.08.2023 r.)
§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej - zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.rustykalneuchwyty.pl prowadzonego przez SEART GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Kotlicach, Kotlice 103, 26- 020 Chmielnik wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 1035186, o kapitale zakładowym równym 200.000 zł, NIP: 6572978750, REGON: 525261895 (dalej: Rustykalneuchwyty.pl).
 2. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.rustykalneuchwyty.pl może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie www.rustykalneuchwyty.pl.
 3. Użytkownik przesyłając do serwisu www.rustykalneuchwyty.pl opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Opinią Użytkownika jest wypowiedź na temat produktu lub świadczonych przez Sklep usług umieszczona przez niego w serwisie www.rustykalneuchwyty.pl (dalej: Serwis), ściśle powiązana z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia).
§ 2

Zasady publikowania Opinii

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane:
  1. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,
  2. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
  3. treść Opinii,
  następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 3. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez zespół Rustykalneuchwyty.pl pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Rustykalneuchwyty.pl jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 5. Rustykalneuchwyty.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
  1. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
  2. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  4. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł,
  5. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.rustykalneuchwyty.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen, zawiera cenę produktów,
  6. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
  8. zawiera treści o charakterze spamu,
  9. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  10. w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami),
  11. dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,
  12. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
  13. jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu,
  14. problem poruszony w treści opinii został wyjaśniony w drodze porozumienia Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta Rustykalneuchwyty.pl.
 6. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 7. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono ich publikacji.
§ 3

Weryfikacja opinii

 1. Opinii dodawanych przez Użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania Opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie Rustykalneuchwytwy.pl nie weryfikuje pod kątem tego, czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub nie nabył go w tym Sklepie.
 2. Użytkownik może również dodać Opinię za pośrednictwem linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysyłanej przez Rustykalneuchwytwy.pl za pośrednictwem systemu Rating Capitan.
§ 4

Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela Rustykalneuchwytwy.pl nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Rustykalneuchwytwy.pl wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii.
 2. W ramach udzielonej licencji Rustykalneuchwytwy.pl otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Rustykalneuchwytwy.pl. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Rustykalneuchwytwy.pl, że Opinia jest opinią autorską oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
§ 5

Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego Opinii

 1. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Internecie lub udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania i ponosi odpowiedzialność za własne działania bądź zaniechania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Rustykalneuchwytwy.pl i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Rustykalneuchwytwy.pl nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jego Opinia nie narusza zasad opisanych w Regulaminie;
  2. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Opinie;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Rustykalneuchwytwy.pl, jak również upoważnia Rustykalneuchwytwy.pl do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Rustykalneuchwytwy.pl ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści jedynie pod warunkiem otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zgodnie z § 6 Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 6 Regulaminu, Rustykalneuchwytwy.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi dodawania Opinii w Serwisie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Rustykalneuchwytwy.pl nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści (z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu).
§ 6

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Rustykalneuchwytwy.pl o potencjalnym naruszeniu.
 2. Rustykalneuchwytwy.pl powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i usunięcie naruszeń.
§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Rustykalneuchwytwy.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym przez niego adresem e-mail.
 2. Rustykalneuchwytwy.pl dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie Opinii w serwisie www.rustykalneuchwyty.pl, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. W celu dodawania Opinii w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Rustykalneuchwytwy.pl oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Rustykalneuchwytwy.pl nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych.
 5. Nie jest dopuszczalne dodawanie Opinii w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Rustykalneuchwytwy.pl, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Rustykalneuchwytwy.pl; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 6. Niniejszy Regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminach opublikowanych na stronie internetowej Sklepu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.
1