Menu

Brak produktów w koszyku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRAWO KONSUMENTA


ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRAWO KONSUMENTA

Szanowny Kliencie, jeśli zawarłeś z nami umowę na odległość (np. kupiłeś towar na naszej stronie internetowej) masz prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie  30 dni od dnia otrzymania towaru. W tym celu powinieneś złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (najlepiej na piśmie). Możesz skorzystać z formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej  lub dołączonego do przesyłki z produktami.

Oświadczenie powinno zawierać:

 1. Twoje dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail);
 2. numer zamówienia;
 3. numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIJ I WYŚLIJ NA ADRES NASZEJ SIEDZIBY

Zwracany towar możesz odesłać jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do przesyłki dołącz oryginał dowodu zakupu towaru. Pamiętaj o tym, że zwracany towar musi być pełnowartościowy. Prawidłowo zabezpiecz towar na czas transportu do siedziby Sprzedawcy.  W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Wszystkie dokonane przez Ciebie płatności zostaną zwrócone niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia oraz zwracanej rzeczy.

Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa konsument. Przesyłki wysłane za pobraniem nie są odbierane. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy produkt wykonany jest według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

REKLAMACJE

 1. Wady powstałe podczas transportu towaru,
 2. Wady zauważone przy odbiorze przesyłki

  - jeśli towar zostanie do Ciebie dostarczony w uszkodzonym opakowaniu lub otworzysz opakowanie w obecności przewoźnika i stwierdzisz, że towar ma wadę, poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkodowego w jego obecności. W protokole opisz stan opakowania przesyłki. Następnie niezwłocznie wyślij:

  1. protokół;
  2. dokumentację fotograficzną uszkodzonego towaru (wykonaną w momencie otwierania przesyłki);
  3. opis stwierdzonych wad towaru na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl lub na adres korespondencyjny przedsiębiorstwa, - jeśli po rozpakowaniu towaru (bez obecności przewoźnika) zauważysz, że dostarczony towar ma wady, które mogły powstać w czasie transportu, zrób dokumentację fotograficzną stwierdzonych wad, opisz je dokładnie i jak najszybciej, najlepiej w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru, wyślij tę dokumentację na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl.
 3. Wady niedające się z zewnątrz zauważyć

  jeśli po rozpakowaniu towaru zauważysz, że ma wady, które mogły powstać w czasie transportu, zrób dokumentację fotograficzną stwierdzonych wad, opisz je dokładnie i jak najszybciej, najlepiej w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru, wyślij tę dokumentację na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl.

 4. Pozostałe wady towarów

  Jeżeli podczas użytkowania towarów nabytych w RUSTYKALNE UCHWYTY zauważysz wady, które podlegają reklamacji, możesz skorzystać z poniższych procedur reklamacyjnych:

GWARANCJA - PRAWO KONSUMENTA

Sklep RUSTYKALNE UCHWYTY udziela na sprzedawane towary 2- letniej gwarancji liczonej od dnia sprzedaży towaru potwierdzonej paragonem lub fakturą. Gwarancja obejmuje obszar terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej (towar wywieziony za granicę nie podlega gwarancji). RUSTYKALNE UCHWYTY zapewnia, iż towar jest dobrej jakości. Towar spełnia swoje funkcje pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach nieodbiegających od typowych, przy normalnym obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji.

Gwarancją objęte są wady:

 1. wynikające z nieprawidłowego wykonania wyrobu oraz
 2. powstałe w czasie właściwego użytkowania.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

 1. użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 2. wystąpienia wad charakterystycznych dla użytkowania mebli drewnianych w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, tj.:
  1. w temperaturach poniżej 18ºC i powyżej 24ºC,
  2. wilgotności mniejszej niż 50%, w szczególności użytkowania mebli w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie jest korygowana poprzez wietrzenie pomieszczeń, ograniczenie ogrzewania, czy korzystanie z urządzeń nawilżających powietrze,
  3. wilgotności większej niż 65%, w szczególności użytkowania mebli w okresie długotrwałych opadów deszczu w ciepłych porach roku, kiedy wilgotność powietrza nie jest korygowana poprzez wietrzenie pomieszczeń, uruchomienie ogrzewania czy urządzeń pochłaniających wilgoć,
  4. w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji,
  5. w nowo wybudowanych czy wyremontowanych pomieszczeniach, które nie oddały jeszcze wilgoci z tynków, czy wylewek. W szczególności: pękania powierzchni drewnianych, zwiększenia i zmniejszania szczelin międzymeblowych, pęcznienia mebli, klinowania się szuflad lub drzwiczek;
 3. zalania wodą lub inną cieczą, zabrudzeń produktu mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenie;
 4. stwierdzenia wykonania prób naprawy lub poprawek przez osoby trzecie;
 5. uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych po doręczeniu towaru.

Cechy, które nie zostaną uznane za wady towarów podlegające gwarancji to w szczególności:

 1. naturalny zapach wyrobów olejowanych/woskowanych/lakierowanych, który może się utrzymywać do 30 dni od rozpoczęcia użytkowania towaru,
 2. zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji towaru;
 3. właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału;
 4. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie, usłojenie, rozpękania i sęki);
 5. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów stalowych i żeliwnych (wynika to z użytej stali do produkcji lub stopu żelaza);
 6. niewielkie, ciemniejsze zabarwienia jako jeden z elementów anatomicznej budowy drewna;
 7. niewielkie zaprawki ubytków w drewnie;
 8. uszkodzenia chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła;
 9. wady będące wynikiem nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji;
 10. szkodzenia spowodowane nadmierną, miejscową wilgotnością, która działa bezpośrednio na produkt (np. opary piekarnika, czajnika). W przypadku mebli drewnianych może to spowodować pęcznienie, natomiast w przypadku produktów żeliwnych czy stalowych - miejscową korozję;
 11. nieprawidłowy montaż produktów,
 12. nieprawidłowa pielęgnacja produktów.

Zapisy dot. gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

Odpowiedzialność Sklepu za towar następuje, gdy, w chwili jego wydania konsumentowi, towar:

 1. nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
 2. nie posiada właściwości odpowiadających właściwościom towaru tego rodzaju,
 3. nie odpowiada oczekiwaniom konsumenta dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela wyrażonych w szczególności w oznakowaniu towaru lub reklamie, które odnoszą się do właściwości towaru,
 4. został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sklep RUSTYKALNE UCHWYTY lub przez osobę, za którą ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Jeśli towar został wykonany dla klienta po indywidualnym ustaleniu jego właściwości pomiędzy stronami, uznaje się, że jest on niezgodny z umową w przypadku, gdy towar:

 1. nie odpowiada podanemu przez Sklep opisowi,
 2. nie ma cech okazanej klientowi próbki albo wzoru,
 3. nie nadaje się do celu określonego przez klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sklep zgłosił zastrzeżenie co do takiego przeznaczenia towaru.

UPRAWNIENIA KONSUMENTA

W ramach uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sklepu za niezgodność towaru z umową, konsument może żądać nieodpłatnej naprawy towaru lub jego wymiany na nowy.

Jeśli naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdołał uczynić zadość zgłoszonemu żądaniu w odpowiednim czasie lub też, gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Wobec powyższego, jeśli stwierdzisz, że kupiony od nas towar jest dotknięty wadą, możesz zgłosić reklamację towaru. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie, w terminie 1 roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e- mail: reklamacje@seart.pl lub na adres korespondencyjny przedsiębiorstwa. Możesz skorzystać z formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej. Okres odpowiedzialności Sklepu wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. numer zamówienia;
 2. dane konsumenta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail);
 3. informację o miejscu przechowywania reklamowanego towaru;
 4. datę zauważenia niezgodności;
 5. opis niezgodności;
 6. dokładne zdjęcia lub filmik obrazujący niezgodność.

DECYZJA

Sklep rozpatrzy Twoją reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzję w sprawie otrzymasz w wiadomości wysłanej na podany przez Ciebie adres e- mail. Wszelkie ustalenia dot. zgłoszonej reklamacji prowadzone są w drodze korespondencji e-mailowej.

W przypadku decyzji pozytywnej, RUSTYKALNE UCHWYTY zdecyduje o sposobie rozwiązania reklamacji. Sklep każdorazowo (indywidualnie) wskaże termin naprawy/ wymiany towaru na nowy.

W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, a następnie wywieziesz ten towar za granicę, powinieneś sprawdzić towar w miejscu jego doręczenia przez RUSTYKALNE UCHWYTY. Reklamacja towaru nie zostanie uwzględniona w przypadku, gdy we własnym zakresie wywieziesz towar za granicę i w czasie tego transportu dojdzie do jego uszkodzenia.

KOSZTY

W przypadku uwzględnienia złożonej przez Ciebie reklamacji, powinieneś zapakować i odesłać reklamowany towar na adres naszego Sklepu najtańszą przesyłką. Zwrócimy Ci koszt przesyłki. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (w tym jej gabaryty) dostarczenie towaru do naszego Sklepu będzie nadmierne utrudnione, powinieneś udostępnić nam towar w miejscu, do którego został dostarczony w ramach umowy. Poprosimy Cię o zapakowanie towaru w kartony. Koszt tego transportu poniesie nasz Sklep. Poniesiemy też koszty wymiany lub naprawy towaru.

1