Menu

Brak produktów w koszyku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRAWO KONSUMENTA


 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRAWO KONSUMENTA

Szanowny Kliencie, jeśli zawarłeś z nami umowę na odległość (np. kupiłeś towar na naszej stronie internetowej) masz prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

W tym celu powinieneś złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (najlepiej na piśmie). Możesz skorzystać z formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej  oraz dołączonego do kupionego produktu. Oświadczenie powinno zawierać:

 1. Twoje dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail);
 2. numer zamówienia;
 3. numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIJ I WYŚLIJ NA ADRES NASZEJ SIEDZIBY.

Zwracany towar możesz odesłać jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Do przesyłki dołącz oryginał dowodu zakupu towaru. Pamiętaj o tym, że zwracany towar musi być pełnowartościowy. Prawidłowo zabezpiecz towar na czas transportu do siedziby Sprzedawcy.

W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Wszystkie dokonane przez Ciebie płatności zostaną zwrócone niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia oraz zwracanej rzeczy.

Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa konsument. Przesyłki wysłane za pobraniem nie są odbierane.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy produkt wykonany jest według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

REKLAMACJE

a. Wady powstałe podczas transportu towaru

1. Wady zauważone przy odbiorze przesyłki

jeśli towar zostanie do Ciebie dostarczony w uszkodzonym opakowaniu lub otworzysz opakowanie w obecności przewoźnika i stwierdzisz, że towar ma wadę, poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkodowego w jego obecności. W protokole opisz stan opakowania przesyłki. Następnie niezwłocznie wyślij:

 • protokół
 • dokumentację fotograficzną uszkodzonego towaru (wykonaną w momencie otwierania przesyłki),
 • opis stwierdzonych wad towaru na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl lub na adres korespondencyjny przedsiębiorstwa.

jeśli po rozpakowaniu towaru zauważysz, że ma wady, które mogły powstać w czasie transportu, zrób dokumentację fotograficzną stwierdzonych wad, opisz je dokładnie i jak najszybciej, najlepiej w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru, wyślij tę dokumentację na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl.

2. Wady niedające się z zewnątrz zauważyć

jeśli po rozpakowaniu towaru zauważysz, że ma wady, które mogły powstać w czasie transportu, zrób dokumentację fotograficzną stwierdzonych wad, opisz je dokładnie i jak najszybciej, najlepiej w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru, wyślij tę dokumentację na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl.

b. Pozostałe wady towarów

Jeżeli podczas użytkowania towarów nabytych w RUSTYKALNE UCHWYTY, w terminie gwarancji lub rękojmi zauważysz wady, które podlegają reklamacji, możesz skorzystać z poniższych procedur reklamacyjnych:

GWARANCJA - PRAWO KONSUMENTA

Sklep RUSTYKALNE UCHWYTY udziela na sprzedawane towary 2- letniej gwarancji liczonej od dnia sprzedaży towaru potwierdzonej paragonem lub fakturą. Gwarancja obejmuje obszar terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej (towar wywieziony za granicę nie podlega gwarancji). RUSTYKALNE UCHWYTY zapewnia, iż towar jest dobrej jakości oraz nie posiada wad fizycznych lub prawnych. Towar spełnia swoje funkcje pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach nieodbiegających od typowych, przy normalnym obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji.

Gwarancją objęte są wady:

 1. wynikające z nieprawidłowego wykonania wyrobu;
 2. powstałe w czasie właściwego użytkowania.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

a. użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

b. wystąpienia wad charakterystycznych dla użytkowania mebli drewnianych w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, tj.:

 • w temperaturach poniżej 18ºC i powyżej 24ºC,
 • wilgotności mniejszej niż 50%, w szczególności użytkowania mebli w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie jest korygowana poprzez wietrzenie pomieszczeń, ograniczenie ogrzewania, czy korzystanie z urządzeń nawilżających powietrze,
 • wilgotności większej niż 65%, w szczególności użytkowania mebli w okresie długotrwałych opadów deszczu w ciepłych porach roku, kiedy wilgotność powietrza nie jest korygowana poprzez wietrzenie pomieszczeń, uruchomienie ogrzewania czy urządzeń pochłaniających wilgoć,
 • w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji,,
 • w nowo wybudowanych czy wyremontowanych pomieszczeniach, które nie oddały jeszcze wilgoci z tynków, czy wylewek.

W szczególności: pękania powierzchni drewnianych, zwiększenia i zmniejszania szczelin międzymeblowych, pęcznienia mebli, klinowania się szuflad lub drzwiczek;

c. zalania wodą lub inną cieczą, zabrudzeń produktu mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenie;

d. stwierdzenia wykonania prób naprawy lub poprawek przez osoby trzecie;

e. uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych po doręczeniu towaru.

Cechy, które nie zostaną uznane za wady towarów podlegające gwarancji to w szczególności:

 1. naturalny zapach wyrobów olejowanych/woskowanych/lakierowanych, który może się utrzymywać do 30 dni od rozpoczęcia użytkowania towaru;
 2. zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji towaru;
 3. właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału;
 4. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie, usłojenie, rozpękania i sęki);
 5. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów stalowych i żeliwnych (wynika to z użytej stali do produkcji lub stopu żelaza);
 6. niewielkie, ciemniejsze zabarwienia jako jeden z elementów anatomicznej budowy drewna;
 7. niewielkie zaprawki ubytków w drewnie;
 8. uszkodzenia chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła;
 9. wady będące wynikiem nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji;
 10. szkodzenia spowodowane nadmierną, miejscową wilgotnością, która działa bezpośrednio na produkt (np. opary piekarnika, czajnika). W przypadku mebli drewnianych może to spowodować pęcznienie, natomiast w przypadku produktów żeliwnych czy stalowych - miejscową korozję;
 11. nieprawidłowy montaż produktów;
 12. nieprawidłowa pielęgnacja produktów.

Zapisy dot. gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

RĘKOJMIA

Rękojmia przysługuje w związku z wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

1. Wada FIZYCZNA polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie m a właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

2. WADA PRAWNA może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 1. jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży;
 2. jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu;
 3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.

W RAMACH UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI KONSUMENT MOŻE ŻĄDAĆ:

 1. wymiany towaru na nowy;
 2. naprawy towaru;;
 3. obniżenia ceny;
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Dokonując wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

 1. nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
 2. kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Jeśli stwierdzisz, że kupiony od nas towar jest dotknięty wadą, możesz zgłosić reklamację towaru. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie, w terminie 1 roku od stwierdzenia zaistnienia wady na adres e- mail: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl lub na ww. adres korespondencyjny przedsiębiorstwa. Możesz skorzystać z formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej. Okres odpowiedzialności Sklepu wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. numer zamówienia;
 2. dane konsumenta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail);
 3. informację o miejscu przechowywania reklamowanego towaru;
 4. datę zauważenia wady;
 5. opis wady;
 6. dokładne zdjęcia lub filmik obrazujący wadę

DECYZJA

Sklep rozpatrzy Twoją reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzję w sprawie otrzymasz w wiadomości e- mail wysłanej na podany przez Ciebie adres e- mail. Wszelkie ustalenia dot. zgłoszonej reklamacji prowadzone są w drodze korespondencji e-mailowej.

W przypadku decyzji pozytywnej, RUSTYKALNE UCHWYTY zdecyduje o sposobie rozwiązania reklamacji, tj. co do zasady o:

 1. obniżeniu ceny
 2. naprawie towaru,

W odniesieniu do pkt. b i c Sklep każdorazowo (indywidualnie) wskaże termin naprawy/ wymiany towaru na nowy.

W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, a następnie wywieziesz ten towar za granicę, powinieneś sprawdzić towar w miejscu jego doręczenia przez RUSTYKALNE UCHWYTY. Reklamacja towaru nie zostanie uwzględniona w przypadku, gdy we własnym zakresie wywieziesz towar za granicę i w czasie tego transportu dojdzie do jego uszkodzenia.

KOSZTY

W przypadku uwzględnienia złożonej przez Ciebie reklamacji, powinieneś dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie została Ci wydana). Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (w tym jej gabaryty) dostarczenie towaru do naszego sklepu będzie nadmierne utrudnione, powinieneś udostępnić nam towar w miejscu, w którym się znajduje. Poprosimy Cię o zapakowanie towaru w kartony. Koszt tego transportu poniesie nasz Sklep. Poniesiemy też koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru.

1