Menu

Brak produktów w koszyku.

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU RUSTYKALNE UCHWYTY

(obowiązuje od 01.08.2023 r.)
(Regulaminy obowiązujące przed tą datą dostępne są pod adresem https://rustykalneuchwyty.pl/regulamin-sklepu-do-31-07-23 )
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem rustykalneuchwyty.pl prowadzi Seart Group sp. z o.o z siedzibą w Kotlicach 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572978750, REGON: 52526189500000, Sklep ten zwany będzie dalej: „RustyklaneUchwyty”.
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulaminu usług elektronicznych oraz Polityki Prywatności:
  1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze sklepu internetowego RustykalneUchwyty,
  2. Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Zapisy dotyczące konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08), stosuje się do również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  3. Sklep oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem rustykalneuchwyty.pl prowadzony przez Seart Group sp.z.o.o. w Kotlichach,
  4. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, ukierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dzieło za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą telefoniczną,
  5. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy RustykalneUchwyty a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  6. Umowa o dzieło oznacza umowę o dzieło zawartą na odległość pomiędzy RustykalneUchwyty a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w której RustyklaneUchwyty zobowiązuje się do wykonania zamówionego przez Użytkownika towaru,
  7. Dzień roboczy oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28),

   Dane kontaktowe oznaczają:

   • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej, dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej,
   • w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę, adres siedziby, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail.
 3. Użytkownik, aby złożyć zamówienie, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z jego usług, które są konieczne z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych. Ograniczenia w korzystaniu z usług będą się odbywać za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej Sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 6. Wszystkie towary kupione w RustyklaneUchwyty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, która trwa przez okres dwóch lat od daty ich sprzedaży.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę rustykalneuchwyty.pl poprzez aplikację "koszyk". W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem: + 48 661 155 639.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez RustykalneUchwyty.
 3. W przypadku zamówienia towaru o standardowych parametrach, przedstawionych na stronie internetowej, złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po sprawdzeniu danych zawartych w treści zamówienia przez pracownika działu obsługi klienta Sklepu Rustykalne Uchwyty, w momencie akceptacji zamówienia i nadania mu dalszego biegu.
 4. W przypadku zamówienia towaru o niestandardowych parametrach, który zostanie wyprodukowany na specjalne zamówienie klienta, zamówienie zostanie złożone poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres: info@rustykalneuchwyty.pl W wiadomości klient powinien podać szczególne wymagania dotyczące zamawianego towaru.
 5. Klient, w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, otrzyma odpowiedź Sklepu w wiadomości e- mail wysłanej na podany przez niego adres e- mail. Odpowiedź będzie zawierała ofertę możliwości wyprodukowania towaru o niestandardowych parametrach, cenę takiego towaru, termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Przyjęcie oferty RustykalneUchwyty.pl przez klienta następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. Potwierdzenie zamówienia skutkuje wprowadzeniem go do systemu przez pracownika sklepu i wysłaniem go do klienta w celu dokonania zapłaty ceny. W momencie zapłaty ceny zostaje także zawarta umowa o dzieło.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty - w chwili zaksięgowania wpłaty ceny towaru na rachunku bankowym sklepu.
  2. w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową- w chwili autoryzacji karty,
  3. w przypadku zamówień dokonywanych w systemie ratalnym - w chwili zawarcia umowy kredytu/pożyczki,
  4. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze– w momencie złożenia zamówienia.
 7. Na stronach sklepu podawany jest średni termin realizacji zamówień. Jest to termin, w którym RustykalneUchwyty.pl jest w stanie sprawdzić treść zamówienia i nadać mu bieg, a finalnie przygotować towar do wysyłki. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów o różnym czasie realizacji, termin realizacji kompletnego zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez RustykalneUchwyty.pl ostatniego produktu danego zamówienia. Termin realizacji obejmuje dni robocze.
 8. W przypadku, kiedy termin ten może ulec zmianie, RustykalneUchwyty.pl zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania umowy sprzedaży lub o dzieło).
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 10. RustykalneUchwyty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów.
 11. RustykalneUchwyty.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu. Zmiana towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

III. DOSTAWA TOWARU

 1. Kwestie dotyczące dostawy i wniesienia towarów uregulowane zostały w zakładce „Sposoby dostawy” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.
 2. W chwili odbioru towaru Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku reklamacji, które dotyczą uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu towarów, klient zostanie poproszony o przedstawienie protokołu szkodowego podpisanego przez dostawcę przesyłki i klienta.
 3. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich lub walutach obcych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie.
 4. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy i są one podawane na stronie RustyklaneUchwyty.pl Użytkownik, składając zamówienie, zgadza się z ceną ustaloną za przesyłkę.
 5. Klient nie ponosi kosztów przesyłki w przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł z adresem dostawy zlokalizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. RustyklaneUchwyty nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników, za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.
 7. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać "pod drzwi", dotyczy to dostawy firmą kurierską. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  1. za pobraniem przy odbiorze towaru- jeśli zamówienie zostanie złożone na kwotę do 1.000 zł brutto.
  2. przelewem na konto RustykalneUchwyty.pl w drodze przedpłaty- w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia,
  3. w systemie sprzedaży ratalnej za pośrednictwem systemu PayU- terminy płatności zostaną określone w umowie kredytu/pożyczki,
  4. za pomocą karty płatniczej w drodze przedpłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
  5. za pomocą płatności elektronicznej w systemie PayNow - Podmiotem świadczącym obsługi płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.,
 2. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. za pomocą płatności elektronicznej w systemie Przelewy24,
  3. w siedzibie firmy.
 3. Bieżące dostępne formy płatności określone są na karcie zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Akceptacja Regulaminu Sklepu oznacza jednocześnie udzielenie zgody na przesłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na skrzynkę e- mail Użytkownika.

V. REKLAMACJE

 1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z RustyklaneUchwyty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@rustykalneuchwyty.pl Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę/firmę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną lub zgłoszenia telefonicznego.
 2. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory okuć, w szczególności metalu, drewna czy tkanin mają charakter orientacyjny i nieznacznie może on się różnić od rzeczywistego.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Może je wykonać w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki poprzez wypełnienie i wysłanie „Dokumentu zwrotu towaru” lub złożenie pisemnego oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Do dokumentu albo oświadczenia Konsument powinien dołączyć dowód zakupu towaru. Oświadczenie albo dokument Konsument powinien wysłać na adres: RustyklaneUchwyty.pl Kotlice 103, 26-020 Chmielnik lub na adres skrzynki pocztowej Sklepu: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl . Wzór odstąpienia od umowy załączony został na stronie www.rustykalneuchwyty.pl.
 2. W sytuacji, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, RustyklaneUchwyty.pl niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania tego oświadczenia na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, dlatego zalecamy zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od RustyklaneUchwyty. W szczególności zalecamy dołączenie wszelkich otrzymanych wraz z towarem części, akcesoriów, instrukcji, warunków użytkowania, itp. dokumentów (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalnego opakowania. również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak opakowania, ani niezałączenie załączenia tych dokumentów, jak również zmiany w towarze nie wpływają na realizację prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres RustyklaneUchwyty.pl , Kotlice 103, 26-020 Chmielnik z dopiskiem "zwrot". Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt. RustykalneUchwyty nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.
 5. RustykalneUchwyty dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta podany na dokumencie odstąpienia od umowy.
 6. RustyklaneUchwyty zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik.
 7. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu RustykalneUchwyty.pl.
 2. Zakładanie, prowadzenie i usuwanie konta Użytkownika regulowane jest przez Regulamin Usług Elektronicznych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby RustykalneUchwyty. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/.
 4. Do danego zamówienia stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym przez Użytkownika przy składaniu tego zamówienia.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Politykę Prywatności sklepu RustykalneUchwyty.pl, Regulamin sklepu RustykalneUchwyty.pl oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
1